Internetové TRŽIŠTĚ VÍN

NABÍDKA

POPTÁVKA

Nejste-li odborníkem ve vinařství nebo znalcem vína, doporučujeme nahlédnout před výběrem a nákupem vína do tohoto
PRŮVODCE TŘÍDĚNÍM A KATEGORIZACÍ VÍN a také na kritéria jakosti vín

Vína se podle cukernatosti hroznů a technologického zpracování třídí na  :

1. vína stolní    2. vína jakostní    3. vína s přívlastkem    4. vína šumivá
5. vína perlivá    6. vína aromatizovaná    7. vína likérová

Všechny třídy révových vín se podle kritéria obsahu cukru označují jako vína  :

suchá obsahují-li nanejvýše 4 g cukru v litru nebo nejvýše 9 gramů , pokud kyselost vyjádřená v gramech titrovaných kyselin v litru je nejvýše o 2 g v litru nižší než je obsah cukru
polosuchá je-li obsah cukru v rozmezí od 4 - 12 g cukru v litru nebo od 9 - 18 g cukru , pokud kyselost vyhovuje podmínce uvedené u vína suchého
polosladká s obsahem cukru od 18,1 - 45 g v litru
sladká je-li obsah cukru nejméně 45 g v litru

Podle kritéria barvy se vína třídí na vína bílá , vína růžová a vína červená .

STOLNÍ révová vína

Révová vína STOLNÍ smí být vyráběna pouze z hroznů sklizených na území České republiky, které dosáhly nejméně 11 stupňů cukernatosti, nebo rmutu, moštu nebo vína z těchto hroznů, získaných :

 • odrůd registrovaných jako odrůdy moštové podle zvláštního právního předpisu


 • z odrůd registrovaných jako stolní, které nesplňují požadavky pro tržní jakost stolních hroznů stanovenou technickou normou


 • z odrůd neregistrovaných, které byly vysazeny před 1. září 1995 nebo které byly vysazeny pro pokusné účely včetně registrace odrůd, šlechtění a genetických zdrojů.

Révová vína stolní nesmí být označována názvem odrůdy ani názvem odvozeným od názvu odrůdy nebo názvem podobným, názvem vinařské oblasti, vinařské obce, viniční tratě, zeměpisným údajem, ani žádnými jinými zavádějícími údaji.

ZPÁTKY NAHORU

JAKOSTNÍ révová vína

Révová vína JAKOSTNÍ se vyrábí jako známková vína jakostní a odrůdová vína jakostní .

Známková révová vína jakostní smí být vyráběna jakostní úpravou odrůdových jakostních vín a musí mít stálou jakost. To znamená, že musí být vyráběna podle stálé receptury, kterou je výrobce povinen v případě potřeby předložit kontrolnímu úřadu.

Odrůdová révová vína jakostní smí být vyráběna z hroznů domácí produkce odrůd registrovaných ve Státní odrůdové knize, jež dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti nebo úpravou odrůdového révového vína z odvozu. Při použití hroznů či révového vína z dovozu v podílu nad 50% musí být uveden stát , odkud byly hrozny nebo víno dovezeny . Příměs jiné odrůdy smí být u odrůdových révových vín jakostních pouze 15% . Odrůdová révová vína jakostní musí být označena vinařskou oblastí a mohou být označena i vinařskou obcí .

ZPÁTKY NAHORU

PŘÍVLASTKOVÁ révová vína

Vína s přívlastkem smí být vyráběna pouze jako kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledová vína nebo slámová vína, a to z hroznů, rmutu nebo moštu jedné odrůdy révy vinné stanovené pro vinařskou oblast prováděcím právním předpisem, sklizených ve viničních tratích. Víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.

 • kabinet je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně
  19 stupňů cukernatosti.
 • pozdní sběr je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů cukernatosti.
 • výběr z hroznů je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů cukernatosti.
 • výběr z bobulí je dovoleno vyrábět jen z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů cukernatosti.
 • ledové víno je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 6° C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů cukernatosti.
 • slámové víno je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů cukernatosti.

Vína s přívlastkem je dovoleno vyrábět pouze z hroznů sklizených ve viničních tratích, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena podle zvláštního zákona.

ZPÁTKY NAHORU

ŠUMIVÁ révová vína

Šumivá vína lze vyrábět v jakostních druzích

 • šumivé víno
 • jakostní šumivé víno (sekt)
 • jakostní šumivé víno vinařské oblasti (sekt vinařské oblasti)
 • pěstitelský sekt

Šumivé víno nelze označit jako sekt a smí být vyráběn prvotním nebo druhotným kvašením vín za podmínky, že celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě dosáhne nejméně 8,5 % objemových a přetlak v lahvi při teplotě 20 oC nejméně 0,3 MPa

Jakostní šumivé víno ( sekt ) lze vyrábět prvotním nebo druhotným kvašením tuzemských moštů a vín nebo vín z dovozu, z odrůd, které jsou povoleny v zemi původu pro výrobu jakostního vína, a tato skutečnost je doložena na průvodním certifikátu, jestliže
a) přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí vykazovat nejméně 0,35 MPa, s výjimkou lahví o objemu do 0,25 l, kde přetlak musí být nejméně 0,3 MPa,
b) celková doba výroby při kvašení v tancích musí být nejméně 60 dnů v období do 31. prosince 2001 a nejméně 120 dnů v období od 1. ledna 2002,
c) celková doba výroby při kvašení v lahvích musí být nejméně 9 měsíců,
d) doba kvašení (od počátku kvašení až do odkalení) v tancích bez míchacího zařízení musí být nejméně 60 dnů, při použití míchacího zařízení nejméně 30 dnů,
e) celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě musí být nejméně 9 % objemových; při použití kupáže s jednou odrůdou nejméně 8,5 % objemových,
f) skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku musí být nejméně 10 % objemových.

Sekt vinařské oblasti lze vyrábět druhotným kvašením kupáže z jakostních odrůdových vín vinařských oblastí, a to jen uvnitř vinařské oblasti, v níž byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu, jestliže
a) přetlak v lahvi při teplotě 20 oC je nejméně 0,35 MPa, s výjimkou lahví o objemu do 0,25 l, kde přetlak musí být nejméně 0,3 MPa,
b) celková doba výroby včetně zrání byla nejméně1. 6 měsíců (180 dnů) při kvašení v tancích,2. 9 měsíců (270 dnů) při kvašení v lahvích,
c) doba kvašení byla nejméně 90 dnů; při kvašení v tancích za použití míchacího zařízení nejméně 30 dnů,
d) celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě byl nejméně 9 % objemových; při použití kupáže s jednou odrůdou nejméně 8,5 % objemových,
e) skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku je nejméně 10 % objemových.

Pěstitelský sekt smí být vyráběn a takto označen, jen pokud jsou splněny základní podmínky výroby uvedené pro sekt vinařské oblasti a vlastní výroba se uskuteční u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly použity k výrobě.

ZPÁTKY NAHORU

PERLIVÁ révová vína

Perlivá vína nesmí být označována jako šumivá vína nebo jako druh sektu ; lze je vyrábět z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením oxidem uhličitým.
Perlivá vína musí vykazovat nejméně 9 % objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7 % objemových skutečného obsahu alkoholu; přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí být v rozsahu 0,1 až 0,25 MPa.

ZPÁTKY NAHORU

AROMATIZOVANÁ révová vína

Aromatizovaná vína lze vyrábět z vína nebo hroznového moštu nebo z vykvašeného hroznového moštu a jejich směsí, s přídavkem vody, nejvýše však 15 %, jejich aromatizací pomocí přírodních aromatických látek nebo povolených aromatických extraktů, aromatických bylin nebo koření, popřípadě povolených přídatných látek ochucujících. K doslazení je možno použít sacharózu, hroznový mošt nebo zahuštěný hroznový mošt. K doalkoholizování se smí použít přírodní líh tak, aby skutečný obsah alkoholu v konečném výrobku dosahoval nejméně 14,5 % a nejvýše 22 % objemových.

Název aromatizované víno se smí nahradit označením

a) vermut za podmínky, že aromatizace byla provedena aromatickými látkami získanými z pelyňku a přislazení bylo provedeno pouze karamelizovaným cukrem, sacharózou nebo hroznovým moštem nebo zahuštěným hroznovým moštem,

b) hořké aromatizované víno vykazující charakteristickou hořkou chuť s označením hlavních použitých aromatických látek. Pokud byla použita k aromatizaci látka chinin, označí se jen jako víno s chininem. Pokud bylo použito k aromatizaci přírodních látek z pelyňku a hořce a za předpokladu dosažení žlutého nebo červeného zabarvení povolenými přísadami, smí se označit jen názvem Americano.

ZPÁTKY NAHORU

LIKÉROVÁ révová vína

Likérová vína smí být vyráběna jako

 • likérová vína
 • jakostní likérová vína vinařské oblasti

Likérová vína musí vykazovat nejméně 15 % objemových a nejvýše 22 % objemových skutečného obsahu alkoholu a nejméně 17,5 % objemových celkového obsahu alkoholu.

Likérová vína lze vyrábět
a) z hroznového moštu
b) z vína
c) ze směsi hroznového moštu a vína s tím, že u jakostního likérového vína vinařské oblasti musí užité víno a mošt pocházet z vinařské oblasti a registrovaných odrůd nebo
d) z vinného destilátu

doporučené rozlišení 800 x 600
2003 © atlas vinařů on-line
web master